תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

אנו שמחים שבחרת להשתמש באתר MyLuck.co.il (להלן: "המזל שלי" או "האתר"). השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") כפי שיפורטו להלן:

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש, ובתנאי שנוסח תנאי השימוש המעודכן יפורסם באתר.
 2. השירותים והתכנים באתר מוצעים למשתמשים כמות שהם ("as is"). מפעיל האתר אינו אחראי לטעויות בתוכן המוצג באתר ו/או לעיכובים בעדכונו. אין לייחס למידע המוצג באתר ו/או לפרשו כמתן יעוץ או המלצה כלשהי לרבות הסתמכות על מידע זה כבסיס לכל החלטה ו/או פעולה ו/או הימנעות מכאלה. כל התכנים המתפרסמים באתר נמחקים כעבור זמן מה. מפעיל האתר אינו מתחייב שמודעות המתפרסמות במועד מסוים ב- "המזל שלי" ו/או באתרים אחרים יוסיפו להתפרסם גם בהמשך.
 3. מפעיל האתר אינו אחראי לתוכן המודעות המופיעות ב- "המזל שלי" או באתרים של אחרים אליהם מפנה "המזל שלי".
  השימוש במידע המצוי באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם ישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה ו/או כתוצאה מאי יכולתו לעשות בו שימוש.
 4. מפעיל האתר יהא רשאי לשלב בכל עמוד באתר פרסומות ומסרים מסחריים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  מפעיל האתר לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
  שילוב פרסומות באתר אינו מהווה הצעה, המלצה או עידוד מטעם מפעיל האתר, במפורש או בעקיפין, לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בהן למכירה. כמו כן, מפעיל האתר לא יהווה צד באף עסקה שיבצע המשתמש בעקבות מידע פרסומי שיוצג ב- "המזל שלי" או באתרים אחרים.
  מפעיל האתר מאפשר לצדדים שלישיים להציב קבצי "cookie" או קבצי "web beacon" בדפדפני המשתמשים ולקרוא אותם על-מנת לאסוף מידע במהלך הצגת פרסומות באתר ו/או על-מנת לאפשר למפעיל האתר למדוד את תעבורת המשתמשים באתר במטרה לשפר את ביצועיו. בכל מקרה, המידע הנאסף לגבי המשתמשים הינו אנונימי (לא חושף את זהותם). באפשרותך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי ה-"cookie" במחשבך על-ידי שינוי ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן בו הינך משתמש.
 5. על אף המאמצים המושקעים בכך, מפעיל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, תינתן כסדרה בלא הפסקות, תתקיים בבטחה ותהיה נקייה מטעויות, ואינו מתחייב שמחשביו יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית. המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר בשל כל נזק אשר נגרם לו בגין האמור לעיל.
 6. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי להסיר תכנים ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 7. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה האתר ו/או תכניו ו/או עיצובו וכן להפסיק את קיומו כליל. מובהר בזאת כי מפעיל האתר לא יהא חייב להתריע ו/או ליידע את המשתמשים מראש אודות כוונותיו כאמור.
  הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.
 8. מפעיל האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, והוא ישמור על פרטיות המשתמשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו.
 9. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני על האתר ומרכיביו, לרבות העיצוב הגרפי, מבנה האתר, קוד המחשב, הקבצים, הטקסטים והמידע הכלולים או מוצגים בו (להלן: "רכיבי האתר"), הינן בבעלות מפעיל האתר בלבד, למעט אותם רכיבים לגביהם צוין במפורש כי הזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
  אין לשנות, להעתיק, להפיץ, להציג, למכור, למסור לצד שלישי, או לשווק בכל אופן שהוא את רכיבי האתר, כולם או חלקם, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב ממפעיל האתר.
 10. על השימוש ב- "המזל שלי" יחולו חוקי מדינת ישראל והם בלבד. מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל מחלוקת בין מפעיל האתר למשתמש בקשר לתנאי השימוש באתר.